Regelgeving complementaire zorg

Vanuit de VVET en andere beroepsverenigingen voor alternatief en complementair therapeuten wordt er hard gewerkt aan het professionaliseren van de therapieën en het behouden van de vergoedingen vanuit de zorgverzekeringen.

Hierdoor zijn wij gehouden u op de hoogte te brengen onterend de regelgeving die vanuit onze beroepsvereniging, de verzekering en overkoepelende organisaties voor de complementaire zorg voor onze beroepsgroep zijn opgesteld.

Deze regels zijn opgesteld om de samenwerking tussen de therapeut en de cliënt zo professioneel en prettig mogelijk te laten verlopen en mogelijke misverstanden uit de weg te ruimen en te voorkomen. Deze zijn onder andere vastgelegd in de wetten Wkkgz en Wgbo.

Behandelvoorwaarden voor de therapeut

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Vanuit de AvG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling. Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding, declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming.

De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders.

De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

De cliënt kan zich aansluiten bij een cliëntenorganisatie zoals de NCZ.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-) handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

De therapeut verplicht zich aan de tarieven te houden zoals vermeld op de actuele tarieflijst. (alleen beroepsregister)

De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

De therapeut zorgt samen met de cliënt voor een deugdelijke werkplek in de ambulante situatie, alsmede voor voldoende borging van privacy en veiligheid. De therapeut is verantwoordelijk voor deugdelijke en benodigde gereedschappen/attributen die tijdens de behandeling nodig zijn en door hem of haar worden meegenomen.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Betalingswijze van het consult.

Binnen 14 dagen na factuurdatum d.m.v. overboeking onder vermelding van klant en factuurnummer.

Of indien gewenst contant na afloop van het consult.

De tarieven zijn vrijgesteld van btw.

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsorganisatie van de therapeut (Verbond Van Energetisch Therapeuten VVET) Quasir.

Deze behandelovereenkomst is opgesteld conform de beroepscode van de VVET / VVBET.

Ik ben aangesloten bij
Behandelvoorwaarden