Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

U heeft een klacht

Het kan gebeuren dat er een verschil van mening ontstaat gedurende het behandeltraject over iets waar u het niet mee eens bent. Hierbij ga ik er vanuit dat u dit eerst met mij zult bespreken, zodat we kunnen kijken of we samen tot een passende oplossing kunnen komen. Indien wij niet tot een wederzijdse overeenkomst kunnen komen bestaat het recht om uw klacht bij de klachten en geschillencommissie voor te leggen.

Indien u meer informatie wenst over de klachtenprocedure van VVET, dan verwijzen we u naar de Klachtenregeling VVET 2017. U kunt deze regeling terugvinden op de website www.vvet.nl of u kunt deze opvragen bij het secretariaat van VVET.

Quasir

Indien u en de therapeut niet tot een overeenstemming kunnen komen, kunt u zich met uw klacht richten tot Quasir.

U kunt zich hiervoor wenden tot Coördinator Mw L. de Boon van Quasir:

Postbus 1021,
7940 KA Meppel

e-mail: bemiddeling@quasir.nl

tel.nr.:06-48445538

Deze klachtenprocedure is kosteloos.

Geschilleninstantie Zorggeschil

Indien er ondanks de bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen oplossing is bereikt tussen de cliënt en de therapeut, dan zal de klachtenfunctionaris de cliënt wijzen op de mogelijkheid om het geschil, na verdere afhandeling door therapeut, voor te leggen aan de Geschilleninstantie Zorggeschil.

Een geschil kan worden ingediend bij Stichting Zorggeschil per:

De Meenthe 6,
8471 ZP Wolvega

e-mail: info@zorggeschil.nl

tel.nr.:0561-618711

Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Indien het een klacht betreft omtrent laakbaar of onethisch handelen van een therapeut, dan is het mogelijk dit tevens aanhangig te maken bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Bij het tuchtcollege kunt u alleen terecht met klachten die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen.